Wholesale Banking

Wholesale Banking

Konsolidácia zostatkov (Cash Pooling)

Počas niekoľkých rokov od zavedenia prvého systému Cash Pooling ING Bank získala značné skúsenosti s poskytovaním tohto produktu pri zohľadňovaní domácich podmienok a platnej právnej úpravy. Výsledom je, že ING Bank je schopná vytvoriť pre svojich klientov riešenie "ušité na mieru", ktoré plne zohľadňuje ich potreby a požiadavky. Cash pooling pomáha klientom pri efektívnejšom využití vnútorných finančných zdrojov, pri úspore úrokových nákladov ako aj pri zlepšovaní podmienok riadenia finančných tokov.

Všeobecné princípy

 • V našej legislatíve chýba špeciálna právna úprava vzťahov medzi spoločnosťami, ktoré tvoria holdingovú štruktúru t.j. Holdingový zákon.
 • Úroky z medzipodnikových pôžičiek (vrátane úrokov z úverov poskytnutých od zahraničného subjektu alebo zahraničnému subjektu) sú z daňového hľadiska odpočítateľnou položkou. Princíp „ceny obvyklej na trhu“ (Arm’s length principle) musí byť vždy aplikovaný pri obchodných aktivitách medzi vzájomne prepojenými subjektami.
 • Úroky platené slovenským daňovým rezidentom zahraničnému subjektu - daňovému nerezidentovi SR sú zdaňované zrážkovou daňou. Základná sadzba zrážkovej dane je 19%, sadzba dane vo výške 35% sa uplatňuje voči klientom z nezmluvných štátov. Základná sadzba zrážkovej dane môže byť znížená v súlade s ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia (za predpokladu, že je preukázateľný daňový domicil).
 • S účinnosťou od 1. 1. 2005 sa legislatíva na Slovensku čiastočne zharmonizovala so smernicou EU o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov EU (č. 2003/49/ES z 3. 6. 2003). Táto direktíva sa plne implementovala na Slovensku od 1. 5. 2006.
 • Na úroky z úverov a kreditných zostatkov sa neaplikuje DPH.
 • Účtovanie prevodov medzi spoločnosťami a účtovanie výsledkov poolingu musí byť v súlade s platnými účtovnými pravidlami (Zákon o účtovníctve).
 • Cash Pooling nie je štandardizovaným bankovým produktom, ale je to riešenie „šité na mieru“ klienta, ktoré by malo napĺňať jeho špeciálne potreby a požiadavky.

Reálny Cash Pooling - ”Zero Balancing”

 • Je založený na reálnych prevodoch finančných prostriedkov medzi účtami účastníkov Cash Pooling systému.
 • Všetci účastníci Cash Pooling systému majú otvorený účet v ING Bank.
 • ING Bank otvorí špeciálny účet tzv. “Master Account” (MA) pre účely koncentrácie finančných prostriedkov.
 • Master Account je napojený na úverovú linku.
 • Kreditné alebo debetné zostatky účtov účastníkov pooling systému sa na konci každého pracovného dňa automaticky prevádzajú v prospech alebo na ťarchu MA., t.j.: na MA je konsolidovaný zostatok, alebo na účtoch účastníkov je zostatok nulový.
 • Úrok je kalkulovaný z denných zostatkov na MA a jeho suma je vyplatená v prospech účastníkov alebo splatná na ťarchu účastníkov na mesačnej báze.
 • Informácia o transakciách je k dispozícii už v priebehu dňa prostredníctvom internetového bankovníctva InsideBusiness Payments Slovensko; elektronické i papierové výpisy z účtov sú k dispozícii nasledujúci pracovný deň.
 • ING Bank pripravuje špeciálny mesačný prehľad zostatkov a úrokových kalkulácií pre potreby klienta.

Fiktívny Cash Pooling

 • Fiktívny Cash Pooling je založený na fiktívnej konsolidácii zostatkov účtov účastníkov Cash Pooling systému.
 • Všetci účastníci majú otvorený účet v ING Bank.
 • Kreditné aj debetné zostatky zostávajú na účtoch účastníkov; je poskytnutá spoločná agregátna úverová linka pre všetkých účastníkov alebo každý účastník má vlastnú úverovú linku.
 • Denné zostatky sú fiktívne konsolidované a úroky sa vypočítavajú na základe fiktívne konsolidovaného zostatku.
 • Existuje niekoľko spôsobov kalkulácie výsledkov Fiktívneho CP.
 • ING Bank pripravuje špeciálny mesačný prehľad zostatkov a úrokových kalkulácii pre potreby klienta.

Výhody zavedenia pooling systému

 • Efektívnejšie využitie vnútorných finančných zdrojov.
 • Úspora úrokových nákladov.
 • Lepšie podmienky pre riadenie finančných tokov a výkon operácií Treasury.

 

Stiahnite si informáciu o produkte: Konsolidácia zostatkov (Cash Pooling).