Wholesale Banking

Wholesale Banking

Spoločenská zodpovednosť

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky dlhodobo udržiava vzťah s nadáciou SOCIA. Poslaním nadácie je zvyšovať kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín a podporovať reformy sociálneho systému na Slovensku.

 

Nakoľko členovia manažmentu banky sú zároveň členmi riadiacich orgánov nadácie SOCIE, majú možnosť aktívne sa podieľať na jej rozvoji ako aj formovať jej jednotlivé strategické rozhodnutia. 2% dane z príjmu, ale aj priame finančné dary, smerujú najmä na podporu projektov grantového programu „Charitatívny fond Lion – ING Šanca pre deti“. Program je určený pre materské aj základné školy, či špeciálne pedagogické poradne, ktorých prvoradým cieľom je integrovať znevýhodnených žiakov do bežných edukatívnych zariadení a zvýšiť tak kvalitu ich vzdelávania.

 

Viac informácií o grantovom programe "Charitatívny fond Lion - ING Šanca pre deti" ako aj o aktivitách Nadácie a výročné správy môžete nájsť priamo na stránke nadácie SOCIA.