Wholesale Banking

Wholesale Banking

MiFID

Vitajte na stránke o MiFID – Markets in Financial Instruments Directive. Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (Markets in Financial Instruments Directive - MifID) je európska smernica, ktorej cieľom je ochrana investorov, podpora konkurencie v odvetví finančných služieb a zvyšovanie transparentnosti na trhu.

Pokrýva skoro všetky finančné nástroje a investičné služby a je platná v celom Európskom hospodárskom priestor (European Economic Area) - ktorý tvorí všetkých 27 členských štátov Európskej únie plus Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

ING vždy považovala integritu a transparentnosť za základ akéhokoľvek dlhodobého vzťahu s klientom. Je naším záväzkom implementovať požadované zmeny tak, aby naši klienti profitovali z príležitostí, ktoré MiFID ponúka.

Ak ste klientom ING Wholesale Banking, ktorý využíva služby MiFID, bol vám zaslaný klasifikačný list a informačný balíček o MiFID. Táto webstránka vás informuje o základných prvkoch MiFID a o tom, ako sa vás týkajú.

 

Klasifikácia klientov

Klienti sú klasifikovaní do nasledujúcich 3 kategórií:

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), prosím kontaktujte vášho Relationship Managera alebo Account Managera.

 

Dokumenty týkajúce sa MiFID pre Slovenskú republiku

ING WB Obchodné podmienky Profesionálnych klientov a spôsobilé protistrany

Stratégia vykonávania a nakladania s pokynmi s najlepším možným výsledkom ING WB

Stratéia ING WB ohľadom stimulov

Stratégia opatrení pri konflikte záujmov ING WB

Stratégia riešenia sťažností ING FM Global